WiBoLT – Kilometertabelle

ROT = bereits verkauft

KM PREIS SPENDER
Km 001 0,10€  Heidemarie Holl
Km 002 0,20€  Heidemarie Holl
Km 003 0,30€  Heidemarie Holl
Km 004 0,40€  Heidemarie Holl
Km 005 0,50€  Heidemarie Holl
Km 006 0,60€  Heidemarie Holl
Km 007 0,70€  Heidemarie Holl
Km 008 0,80€  Heidemarie Holl
Km 009 0,90€  Heidemarie Holl
Km 010 1,00€  Forum K GmbH
Km 011 1,10€  TIXS-Escape Rooms
Km 012 1,20€  TIXS-Escape Rooms
Km 013 1,30€  TIXS-Escape Rooms
Km 014 1,40€  TIXS-Escape Rooms
Km 015 1,50€  TIXS-Escape Rooms
Km 016 1,60€  
Km 017 1,70€  
Km 018 1,80€  
Km 019 1,90€  
Km 020 2,00€  
Km 021 2,10€  Costa y Cumbre Tours
Km 022 2,20€  
Km 023 2,30€  
Km 024 2,40€  
Km 025 2,50€  
Km 026 2,60€  
Km 027 2,70€  
Km 028 2,80€  
Km 029 2,90€  
Km 030 3,00€  
Km 031 3,10€  
Km 032 3,20€  
Km 033 3,30€  
Km 034 3,40€  
Km 035 3,50€  
Km 036 3,60€  
Km 037 3,70€  
Km 038 3,80€  
Km 039 3,90€  
Km 040 4,00€  
Km 041 4,10€  
Km 042 4,20€  Costa y Cumbre Tours
Km 043 4,30€  
Km 044 4,40€  
Km 045 4,50€  
Km 046 4,60€  
Km 047 4,70€  
Km 048 4,80€  
Km 049 4,90€  
Km 050 5,00€  ERGO Versicherung Ruben Siefert
Km 051 5,10€  
Km 052 5,20€  
Km 053 5,30€  
Km 054 5,40€  
Km 055 5,50€  
Km 056 5,60€  
Km 057 5,70€  
Km 058 5,80€  
Km 059 5,90€  
Km 060 6,00€  
Km 061 6,10€  
Km 062 6,20€  
Km 063 6,30€  Costa y Cumbre Tours
Km 064 6,40€  
Km 065 6,50€  
Km 066 6,60€  
Km 067 6,70€  
Km 068 6,80€  
Km 069 6,90€  
Km 070 7,00€  
Km 071 7,10€  
Km 072 7,20€  
Km 073 7,30€  
Km 074 7,40€  
Km 075 7,50€  
Km 076 7,60€  
Km 077 7,70€  
Km 078 7,80€  
Km 079 7,90€  
Km 080 8,00€  
Km 081 8,10€  
Km 082 8,20€  
Km 083 8,30€  
Km 084 8,40€  
Km 085 8,50€  
Km 086 8,60€  
Km 087 8,70€  
Km 088 8,80€  
Km 089 8,90€  
Km 090 9,00€  
Km 091 9,10€  
Km 092 9,20€  
Km 093 9,30€  
Km 094 9,40€  
Km 095 9,50€  
Km 096 9,60€  
Km 097 9,70€  
Km 098 9,80€  
Km 099 9,90€  Anita Korn
Km 100 10,00€  ERGO Versicherung Ruben Siefert
Km 101 10,10€  
Km 102 10,20€  
Km 103 10,30€  
Km 104 10,40€  
Km 105 10,50€  
Km 106 10,60€  
Km 107 10,70€  
Km 108 10,80€  
Km 109 10,90€  
Km 110 11,00€  
Km 111 11,10€  
Km 112 11,20€  TIXS-Escape Rooms
Km 113 11,30€  
Km 114 11,40€  
Km 115 11,50€  
Km 116 11,60€  
Km 117 11,70€  
Km 118 11,80€  
Km 119 11,90€  
Km 120 12,00€  
Km 121 12,10€  
Km 122 12,20€  
Km 123 12,30€  
Km 124 12,40€  
Km 125 12,50€  
Km 126 12,60€  
Km 127 12,70€  
Km 128 12,80€  
Km 129 12,90€  
Km 130 13,00€  
Km 131 13,10€  
Km 132 13,20€  
Km 133 13,30€  
Km 134 13,40€  
Km 135 13,50€  
Km 136 13,60€  
Km 137 13,70€  
Km 138 13,80€  
Km 139 13,90€  
Km 140 14,00€  
Km 141 14,10€  
Km 142 14,20€  
Km 143 14,30€  
Km 144 14,40€  
Km 145 14,50€  
Km 146 14,60€  
Km 147 14,70€  
Km 148 14,80€  
Km 149 14,90€  
Km 150 15,00€  Forum K GmbH
Km 151 15,10€  
Km 152 15,20€  
Km 153 15,30€  
Km 154 15,40€  
Km 155 15,50€  
Km 156 15,60€  
Km 157 15,70€  
Km 158 15,80€  
Km 159 15,90€  
Km 160 16,00€  
Km 161 16,10€  
Km 162 16,20€  
Km 163 16,30€  
Km 164 16,40€  
Km 165 16,50€  
Km 166 16,60€  
Km 167 16,70€  
Km 168 16,80€  
Km 169 16,90€  
Km 170 17,00€  
Km 171 17,10€  
Km 172 17,20€  
Km 173 17,30€  
Km 174 17,40€  
Km 175 17,50€  
Km 176 17,60€  
Km 177 17,70€  
Km 178 17,80€  
Km 179 17,90€  
Km 180 18,00€  
Km 181 18,10€  
Km 182 18,20€  
Km 183 18,30€  
Km 184 18,40€  
Km 185 18,50€  
Km 186 18,60€  
Km 187 18,70€  
Km 188 18,80€  
Km 189 18,90€  
Km 190 19,00€  
Km 191 19,10€  
Km 192 19,20€  
Km 193 19,30€  
Km 194 19,40€  
Km 195 19,50€  
Km 196 19,60€  
Km 197 19,70€  
Km 198 19,80€  
Km 199 19,80€  
Km 200 20,00€  ERGO Versicherung Ruben Siefert
Km 201 20,10€  
Km 202 20,20€  
Km 203 20,30€  
Km 204 20,40€  
Km 205 20,50€  
Km 206 20,60€  
Km 207 20,70€  
Km 208 20,80€  
Km 209 20,90€  
Km 210 21,00€  
Km 211 21,10€  
Km 212 21,20€  
Km 213 21,30€  
Km 214 21,40€  
Km 215 21,50€  
Km 216 21,60€  
Km 217 21,70€  
Km 218 21,80€  
Km 219 21,90€  
Km 220 22,00€  
Km 221 22,10€  
Km 222 22,20€  
Km 223 22,30€  
Km 224 22,40€  
Km 225 22,50€  
Km 226 22,60€  
Km 227 22,70€  
Km 228 22,80€  
Km 229 22,90€  
Km 230 23,00€  
Km 231 23,10€  
Km 232 23,20€  
Km 233 23,30€  
Km 234 23,40€  
Km 235 23,50€  
Km 236 23,60€  
Km 237 23,70€  
Km 238 23,80€  
Km 239 23,90€  
Km 240 24,00€  
Km 241 24,10€  
Km 242 24,20€  
Km 243 24,30€  
Km 244 24,40€  
Km 245 24,50€  
Km 246 24,60€  
Km 247 24,70€  
Km 248 24,80€  
Km 249 24,90€  
Km 250 25,00€  
Km 251 25,10€  
Km 252 25,20€  
Km 253 25,30€  
Km 254 25,40€  
Km 255 25,50€  
Km 256 25,60€  
Km 257 25,70€  
Km 258 25,80€  
Km 259 25,90€  
Km 260 26,00€  
Km 261 26,10€  
Km 262 26,20€  
Km 263 26,30€  
Km 264 26,40€  
Km 265 26,50€  
Km 266 26,60€  
Km 267 26,70€  
Km 268 26,80€  
Km 269 26,90€  
Km 270 27,00€  
Km 271 27,10€  
Km 272 27,20€  
Km 273 27,30€  
Km 274 27,40€  
Km 275 27,50€  
Km 276 27,60€  
Km 277 27,70€  
Km 278 27,80€  
Km 279 27,90€  
Km 280 28,00€  
Km 281 28,10€  
Km 282 28,20€  
Km 283 28,30€  
Km 284 28,40€  
Km 285 28,50€  
Km 286 28,60€  
Km 287 28,70€  
Km 288 28,80€  
Km 289 28,90€  
Km 290 29,00€  
Km 291 29,10€  
Km 292 29,20€  
Km 293 29,30€  
Km 294 29,40€  
Km 295 29,50€  
Km 296 29,60€  
Km 297 29,70€  
Km 298 29,80€  
Km 299 29,90€  
Km 300 30,00€  Michael Schicktanz
Km 301 30,10€  
Km 302 30,20€  
Km 303 30,30€  
Km 304 30,40€  
Km 305 30,50€  
Km 306 30,60€  
Km 307 30,70€  
Km 308 30,80€  
Km 309 30,90€  
Km 310 31,00€  
Km 311 31,10€  
Km 312 31,20€  
Km 313 31,30€  
Km 314 31,40€  
Km 315 31,50€  
Km 316 31,60€  
Km 317 31,70€  TIXS-Escape Rooms
Km 318 31,80€  ERGO Versicherung Ruben Siefert
Km 319 31,90€  Sandra Leutloff
Km 320 32,00€  Gordon Gerulat-Schmückner